Uitgangspunten

De onafhankelijke Mediaraad Amstelveen beoordeelt aanvragen voor bijdragen uit het Mediafonds op de volgende uitgangspunten: 

  1. De beoogde eindproductie of het project is onderscheidend en heeft een goede journalistieke kwaliteit
  2. Het onderwerp heeft maatschappelijke relevantie voor de inwoners van Amstelveen.
  3. De productie/het project heeft maatschappelijke impactstimuleert debat en ontmoeting van diverse groepen Amstelveners en bevordert op deze manier de diversiteit van het maatschappelijk debat.
  4. Publicatie vindt plaats bij een mediapartij die zich hoofdzakelijk richt op Amstelveense bewoners.
  5. De productie/het project is een open publicatie: de uiting moet na publicatie publiekelijk toegankelijk zijn voor een breed publiek en mag niet achter de betaalmuur van de samenwerkende mediapartij geplaatst worden. Aanvrager dient vooraf duidelijk te maken waar/hoe de productie/het project wordt gepubliceerd. 
  6. De productie/het project dient klaar voor publicatie te zijn binnen een redelijke en vooraf vastgestelde termijn(max. 12 maanden) na het begin van de financiering. 
  7. De productie/het project bevordert of streeft naar innovatiejournalistieke samenwerking, of de ontwikkeling van talent. Idealiter leidt dit tot een duurzame verbetering van journalistieke processen op de lange termijn.
  8. Er is een terdege en redelijke financiële onderbouwing van het aangevraagde bedrag. Bestaande mediapartijen kunnen maximaal 80% van het begrote bedrag toegekend krijgen.    

Een individuele aanvraag hoeft niet aan alle gestelde punten te voldoen: een zwakte op één punt kan worden gecompenseerd door hoog te scoren op een ander punt. Wanneer de aanvrager niet aan een bepaald uitgangspunt kan voldoen dient hij/zij dit duidelijk en overtuigend te beargumenteren in het aanvraagformulier. 

Bij het beoordelen van de aanvragen evalueert de Mediaraad Amstelveen ingediende voorstellen op bovenstaande uitgangspunten. Op basis van die evaluatie besluit de Mediaraad om aanvragers wel of niet uit te nodigen voor een gesprek waarin de aanvrager het voorstel nader kan toelichten. 

Alle aanvragen worden door de Mediaraad vertrouwelijk behandeld. Namen en journalistieke inhoud worden niet met derden gedeeld. Na (geanonimiseerd) advies voor financiering toetst het College van B&W slechts de gevolgde procedure. Alleen toegewezen aanvragen worden, met toestemming van de aanvragers, bekend gemaakt.

In de Nadere regels subsidiëring Amstelveens Mediafonds 2024 staat vastgelegd hoe de rolverdeling is tussen gemeente en Mediaraad in deze procedure.

Een aanvraag bestaat uit tenminste de volgende documenten: 

1) Aanvraagformulier (Klik hier)
2) Curriculum vitae 
3) Aanvullende bijlagen (bijv. bewijs van cofinanciering; bestaande journalistieke producten ter illustratie van je aanvraag; etc.)    

Vul het aanvraagformulier in en mail de benodigde documenten naar: info@mediaraadamstelveen.nl