Mediaraad Amstelveen zoekt journalistiek talent

De volgende aanvraagronde opent op ​9 september 2024 
De deadline voor deze aanvraagronde ligt op 10 oktober 2024

Aanvraagformulier

Uitgangspunten

De onafhankelijke Mediaraad Amstelveen beoordeelt aanvragen voor bijdragen uit het Mediafonds op de volgende uitgangspunten: 

Lees meer

Mediaraad Amstelveen

Doel

De Mediaraad Amstelveen wil de kwaliteit van de lokale journalistiek helpen bevorderen om zo inwoners, bedrijven en organisaties in Amstelveen en de regio beter te informeren over wat er speelt in hun omgeving. Onder kwaliteitsjournalistiek wordt verstaan het maken van kritische, betrouwbare en onafhankelijke journalistieke producties met voldoende diepgang, op basis van zorgvuldig onderzoek.

Middel

Om het doel te bereiken toetst de Mediaraad subsidieaanvragen aan de door deze raad geformuleerde uitgangspunten. Op basis daarvan geeft de Mediaraad bindende adviezen aan het College van B&W dat de bijdragen uit het Amstelveens Mediafonds zal verstrekken. Aanvragen kunnen in beginsel twee keer per jaar worden ingediend. 

Doelgroep

Rechtspersonen en natuurlijke personen met een journalistiek projectvoorstel dat aansluit bij de uitgangspunten kunnen voor subsidie in aanmerking komen. 

Achtergrond

De samenleving heeft belang bij goed geïnformeerde inwoners, ondernemers en organisaties. Media spelen een belangrijke rol in die informatievoorziening. Lokale media zouden meer inzichten kunnen geven in achtergronden bij het nieuws en maatschappelijk debat - ofwel de diversiteit van het maatschappelijk debat - kunnen stimuleren.De gemeente Amstelveen wil daarom ‘onafhankelijke, diepgaande, bij de stad betrokken en kwalitatief hoogwaardige (onderzoeks) journalistiek’ in Amstelveen versterken. Daarvoor is op 11 maart 2020 het Stimuleringsfonds Lokale Media (voortaan Mediafonds) in het leven geroepen. Er is voor drie jaar een bedrag van 380.000 euro gereserveerd voor uitvoering en organisatie.De gemeente Amstelveen heeft ervoor gekozen om het Mediafonds ‘in de pilotfase’ te laten vallen onder de Algemene Subsidie Verordening 2016, waarbij het College van B&W op advies van de onafhankelijke Mediaraad een aanvraag honoreert. Een eerste evaluatie van de impact en werking van het Mediafonds zal plaatsvinden in juni 2021.

Onafhankelijk

De vijf leden van de Mediaraad zijn op 1 juli 2020 benoemd door het College op voordracht van een raadscommissie. De leden zijn geselecteerd op journalistieke deskundigheid en/of een maatschappelijk profiel. Zij hebben een onafhankelijke positie in de Amstelveense samenleving. Er is geen sprake van belangenverstrengeling met lokaal werkende media en de leden hebben gedurende voorliggende jaren geen lokale politieke functie uitgeoefend. Alle subsidieaanvragen worden door de Mediaraad vertrouwelijk behandeld en niet met derden gedeeld. Openbaarmaking van de toegekende projecten vindt in overleg plaats met de betrokken media/journalist. 

Persberichten Mediaraad

Media-organisaties, freelance journalisten en studenten journalistiek kunnen aanvragen indienen voor een bijdrage uit het Amstelveens Mediafonds.
Persberichten
Vacatures